اطلاعات شخصی شما

  نام *

  نام خانوادگی *

  متولد:

  روز *

  ماه *

  سال *

  کدملی *

  استان *

  شهرستان *

  وضعیت مالکیت *:مالکمستاجر

  تلفن *

  فکس

  تلفن همراه *

  ایمیل شما

  اطلاعات شغلی و فروشگاهی شما

  نشانی محل کار *

  نشانی محل سکونت *

  مسئول هماهنگی مجموعه شما *

  روش فروشگاهی:فروشگاهیبنکداریاینترنتی

  متراژ فروشگاه *

  متراژ انبار *

  سابقه فعالیت *

  جواز کسب:ندارددارد

  نام دارنده جواز کسب *

  نوع جواز کسب *

  انقضای جواز کسب *

  از کدام شرکتها نمایندگی رسمی دارید؟ (با ذکر نام شرکت و تلفن)

  نام اشخاصی که از آنها کالا خریداری می نمائید؟ (با ذکر نام شخص و تلفن)

  درخواست خرید محصولات چه شرکت هایی را دارید؟

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  اطلاعات بانکی شما

  اطلاعات حساب جاری:

  نام بانک *

  تاریخ افتتاح حساب جاری *

  شعبه *

  شماره حساب *

  نام صاحب حساب *

  تلفن بانک *

  اطلاعات معرف شما

  نام معرف

  تلفن ثابت

  تلفن همراه

  روش ارتباطی:بازاریابمعرفاینترنتی